Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

ev media-logo

Προθεσμία μίας εβδομάδας για την κατάθεση δικαιολογητικών για το επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών - Από 300 έως 600 ευρώ

Έως την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα Ενίσχυσης Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, που ξεκινά από τα 300 και φθάνει ως τα 600 ευρώ.karpenisi-poli-apopsi1

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των δήμων Καρπενησίου και Αγράφων και στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, στην οδό Ναπ. Ζέρβα 3, στο Καρπενήσι (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2237025023).

Σημειώνεται ότι τα ΚΕΠ συνδράμουν ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και τον δικαιολογητικών και την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία έχει και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητάς τους.

Έως 600 ευρώ

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ετησίως, και σε 300 ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 και 4.700 ευρώ.

Δικαιολογητικά

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του, Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή, Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017, Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, έτους 2018 για εισοδήματα έτους 2017), Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το ίδιο έτος, Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN.