Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022

ev media-logo

Π.Ε. Ευρυτανίας: Προσλαμβάνει 11 άτομα για δύο μήνες, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Ειδικότητες και προθεσμίες

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.NOMARXIA-KTHRIO11

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

Η κατανομή των θέσεων ανά κλάδο/ειδικότητα ορίστηκε ως εξής:2mina-pe

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας 3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προαιρετικά) 5. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου (προαιρετικά) 6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία) 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία) 8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα η οποία του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξε (χορηγείται από την υπηρεσία) 9. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (εφόσον απαιτείται) 10. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (εφόσον απαιτείται και προαιρετικά εφόσον δεν απαιτείται) 11. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) (εφόσον απαιτείται και προαιρετικά εφόσον δεν απαιτείται) 12. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εφόσον απαιτείται και προαιρετικά εφόσον δεν απαιτείται).

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350718, 2237350729).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από σήμερα 01/07/2020 (ημερομηνία ανάρτησης) και διαρκεί για μία εβδομάδα, έως και την ερχόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020.