Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

ev media-logo

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Πλεονασματικό το πρώτο τρίμηνο του 2012

ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης του Α΄ τριμήνου εσόδων εξόδων του προϋπολογισμού, για το έτος 2012

dimarxeio477

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Δημήτρης Σταμάτης, ο οποίος παρουσίασε την τριμηνιαία έκθεση. Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την ομόφωνη απόφαση 157/2012, ενέκρινε την κατάσταση του Α΄ τριμήνου εσόδων εξόδων 2012.{div float:right}{module Google (Τετράγωνο 300χ250 κειμενο)}{/div}

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία φορούν το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31η Μαρτίου 2012, οι συνολικές πραγματικές δαπάνες του δήμου ανήλθαν σε 3.276.955,14 ευρώ, ενώ τα έσοδα που εισπράχθηκαν σε 4.546.399,54 ευρώ. Προκύπτει δηλαδή ότι ο δήμος Καρπενησίου, για το πρώτο τρίμηνο προχώρησε σε χρηστή διαχείριση των οικονομικών του, με αποτέλεσμα να εμφανίζει περισσότερα έσοδα από έξοδα.

Μάλιστα, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η απόκλιση από τα προϋπολογισθέντα έσοδα είναι μικρή και μάλιστα η απόκλιση αυτή είναι θετική, αφού εισπράχθηκαν περισσότερα χρήματα. Ωστόσο, τα εισπραχθέντα έσοδα υπολείπονται κατά ένα μικρό μέρος από τα βεβαιωθέντα έσοδα, αυτά δηλαδή που θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί.

Τα συνολικά έξοδα που πραγματοποίησε ο δήμος είναι αυξημένα σε σχέση με τον προϋπολογισμό, ωστόσο η απόκλιση αυτή καλύπτεται και από τα επιπλέον έσοδα που πραγματοποίησε ο δήμος.

Να σημειώσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από την είσπραξη των δημοτικών τελών και την επιχορήγηση του δήμου για επενδυτικές δαπάνες. Επίσης, σημαντικό μέρος των εσόδων είναι οι εισπράξεις από απαιτήσεις προηγούμενων ετών, τα έσοδα από την ακίνητη δημοτική περιουσία και οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου.

Στον αντίποδα, σημαντικό μέρος των εξόδων συνεχίζουν να αποτελούν οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι δαπάνες για την κατασκευή έργων, που ανέρχονται σε 339.000 ευρώ. Ακόμη, ο δήμος επιβαρύνεται με κόστη εξυπηρέτησης δανείων αλλά και με ένα υψηλό κόστος για την προμήθεια αναλωσίμων, που ξεπερνά για το Α΄ τρίμηνο τα 168.000 ευρώ.

Ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι ο δήμος, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αύξησε τις καταθέσεις του σε 3.958.682,77 ευρώ, ωστόσο, το ταμείο του εμφανίζει ένα μικρό υπόλοιπο της τάξης των 15.000 ευρώ.