Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

ev media-logo

Διακοπή κυκλοφορίας στο κεντρικό Εθνικό οδικό δίκτυο Καρπενησίου - Αγρινίου μέχρι τέλος Ιουλίου, λόγω εκτεταμένων έργων του δήμου Αγράφων

kardampikis-erga-fragkista

Ο δήμος Αγράφων ανακοίνωσε τα εξής:

Θέμα: “Πρoσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Ανατολική Φραγκίστα-Δυτική Φραγκίστα εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας για την εκτέλεση του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ". 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης", του Ν. 4412/2016 " (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν.2696/99 άρθρο 52 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3503/5-4-2019 σχετική σύμβαση. 

3. Την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία επί του οδικού τμήματος Ανατολική Φραγκίστα - Δυτική Φραγκίστα εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας ,στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ " όπου υλοποιούνται εργασίες σκυροδέτησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Ανατολική Φραγκίστα-Δυτική Φραγκίστα εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας από ώρα 8:00 π.μ. την Δευτέρα 13-7-2020 έως ώρα 16:00 μ.μ. την Παρασκευή 31-7-2020.

Η δε κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών (Κρέντης - Κερασοχωρίου). 

Ο ανάδοχος στον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να φροντίσει για την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης για την καλύτερη ενημέρωση των διερχομένων οδηγών και την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ