Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ασχολείται με την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής. Έχει σκοπό την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασκούν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην Ιατρική Έρευνα, να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας και στη διδασκαλία των βιοεπιστημών.

 589

Μαθήματα

Γενική Βιολογία, Βιολογία Κυττάρου, Βιοστατιστική, Στοιχεία Φυσικοχημείας και Βιοφυσικής, Γενετική, Ζωολογία, Μοριακή Βιολογία, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Ενζυμολογία, Βιοπληροφορική, Μοριακή Νευροβιολογία Βιοχημεία, Γενετική Πληθυσμών & Εξέλιξη, Μοριακή Ανοσοβιολογία, Ενζυμική και Μικροβιακή Τεχνολογία, Διακυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση, Δομική Βιολογία Μακρομορίων, Χημικές Ενώσεις Καθημερινής Ζωής, Οικολογία, Μοριακή Ογκογένεση, Μοριακή και Κυτταρική Φυσιολογία, Ραδιοβιολογία, Ιστολογία κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό σπουδών του τμήματος, μέσα από την ιστοσελίδα του.

 

Εργασιακά

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι οι επιστήμονες των οποίων η γνώση καλύπτει όλο το φάσμα της κυτταρικής, μοριακής και αναπτυξιακής Βιολογίας, επιστήμες που στις μέρες μας έχουν γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη, θέτοντας ολοένα και περισσότερα ερωτήματα για τη δομή και λειτουργία του κυττάρου. Η ανάπτυξη αυτή σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στη μελέτη και θεραπεία ανθρώπινων νόσων, στην περιβαλλοντική έρευνα, καθώς επίσης και στη μελέτη του ζωικού και φυτικού κόσμου.

 Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

• Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική,      

• Στην έρευνα πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική - επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων,

• Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες ή άλλες υπηρεσίες) και σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), οι υγειονομικές υπηρεσίες ή άλλες μονάδες, σε διαγνωστικά εργαστήρια και εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με αντικείμενα όπως:

• Επιλογή βιολογικών υλικών – δειγμάτων και γενετικού υλικού και των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσής τους,  ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων, ο έλεγχος της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε βιοαναλυτικά εργαστήρια, όπως μοριακής βιολογίας, γενετικής, βιοχημείας, ανοσοβιολογίας, αιματολογίας, ιστοπαθολογίας, μικροβιολογικής κυτταρολογίας και κυτταρογενετικής.

• Η επιλογή και ο έλεγχος εργαστηριακών διεργασιών που αφορούν στην αναπαραγωγή και στον έλεγχο ή στη διατήρηση γαμετών ή εμβρύων ή αρχέγονων κυττάρων και οι εφαρμογές τους.

• Η επιλογή και ο έλεγχος της ποιότητας  των αντιδραστηρίων (όπως για παράδειγμα αντισώματα, ραδιοϊσότοπα και άλλα), και των εφαρμογών τους στις βιοεπιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική επιστήμη, στην οποία η χρήση των παραπάνω αντιδραστηρίων κρίνεται αναγκαία σε κάποιο βιολογικό σύστημα.

• Η οργάνωση και η λειτουργία μουσείων φυσικών επιστημών, βιοεπιστημών φυσικής ιστορίας, ζωολογικών και βοτανικών κήπων

• Η δειγματοληψία, η εκπόνηση εργαστηριακών μελετών και βιοαναλύσεων καθώς και η διενέργεια ελέγχων που αφορούν στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος, στις σχέσεις μεταξύ τους, στην επίδραση που ασκούν σε αυτούς οι βιομηχανικές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και στην αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

• Η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών που αφορούν στον βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους, του αέρα και των τροφίμων, στη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού, της ατμόσφαιρας, των πάσης φύσεως αποβλήτων και απορριμμάτων, των θορύβων, των δονήσεων και των κραδασμών. Επίσης η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών, αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

• Η επιστημονική έρευνα και η εφαρμογή τεχνικών στον Τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής, καθώς και στον τομέα της Δομικής Βιολογίας, ιδιαίτερα για το σχεδιασμό φαρμάκων και άλλων βιοδραστικών ουσιών.

• Η επιλογή, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εφαρμογής  βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής στη διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων (βιοποικιλότητα), στους τομείς της βιομηχανίας φαρμάκων, της βιομηχανίας διαγνωστικών προϊόντων, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ο έλεγχος γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φαρμάκων, διαγνωστικών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται ή παράγονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιεία, καθώς και στις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων, καλλυντικών και άλλων προϊόντων. Επίσης η συμμετοχής στη διαδικασία παραγωγής των παραπάνω προϊόντων.

• Η επιστημονική έρευνα, η παροχή συμβούλων, καθώς και η εφαρμογή τεχνικών στον τομέα των βιοεπιστημών.

Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής αναλαμβάνουν την ευθύνη να υπογράφουν ατομικά, είτε να συνυπογράφουν με άλλους ειδικευόμενους επιστήμονες τα ακόλουθα αντικείμενα:

•  Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού    καθώς και κλινικών ή άλλων δοκιμών που διεξάγονται in vitro ή in vivo. Επίσης πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή ιατροδικαστική χρήση και βασίζονται στην επεξεργασία βιολογικών παραμέτρων και ιδιαίτερα του γενετικού υλικού.

• Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και Ασφάλειας σε διαδικασίες που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των βιοεπιστημών.

• Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία.

• Μελέτες και αξιολόγηση οικοσυστημάτων και πιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώσεων, καθώς και πληθυσμιακές μελέτες.

• Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλο οργανισμό ή κράτος σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των βιοεπιστημόνων.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

• Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2000.   

• Οι απόφοιτοι του τμήματος, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Αρ. Φυλλου 199, 1/10/2009,  μπορούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη βιολογία και γενετική καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις βιοεπιστήμες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

• Στην τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας (19/8/2013) σχετικά με την Πρόσκληση για τους υποψηφίων Εκπαιδευτικών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 04 Φυσικών (Κωδικός: 0404 Βιολόγων).  

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014». Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις τμημάτων ως πρώτη επιλογή κ.ά.