Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

ev media-logo

pixidagiatomellon
Ο Σπύρος Μιχαλούλης είναι M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρίας “ORIENTUM - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας”. Τηλ. 2106778777. e-mail: spyrosm@orientum.gr


Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών. Αναλύει ο Σπύρος Μιχαλούλης

·Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) (ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά)

·Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας

mixaloulis-spiros-prosanatolismoi

Περιγραφή

Αντικείμενο σπουδών των τμημάτων είναι τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, η Πολιτική Επιστήμη, οι Διεθνείς Σχέσεις, η Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία, η Πολιτική Θεωρία, οι Συγκριτικοί Πολιτικοί Θεσμοί, το Διεθνές Δίκαιο, οι Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. Οι βασικοί τους στόχοι είναι η διδασκαλία αυτών των γνωστικών αντικειμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της χώρας, ιδιαίτερα στη στελέχωση υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαθήματα

Δ.Ε.Ο.Σ. - Ο.Π.Α.: Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Οικονομικό Δίκαιο, Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Μακροοικονομική – Μικροοικονομική, Στατιστική, Χρηματοδοτική, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμης και τις Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομετρία, Πολιτική Ολοκλήρωση στην Ε.Ε., Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, Διεθνής Οικονομική, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε., Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές, Τραπεζική κ.ά.

Δ.Ε.Ο.Π.Σ. - ΠΑ.ΜΑΚ.: Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική, Πολιτική Επιστήμη, Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών, Η Ευρώπη μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Πολιτική Κοινωνιολογία, Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα Ευρώπης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα κ.ά.

Εργασιακά

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων, όπως αναφέρεται στις ιστοσελίδες τους, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Οι απόφοιτοι του τμήματος του ΠΑ.ΜΑΚ. εγγράφονται και στην Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης.

Οι απόφοιτοί τους μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα: σε υπουργεία, σε διεθνείς οργανισμούς, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες. Άμεσο αντικείμενό τους είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, η αναδιανομή των εισοδημάτων και η υλοποίηση πολιτικών αποκέντρωσης.

Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός, απολογισμός, ανάλυση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα κ.λπ.), σε υποβολή προτάσεων και εκπόνηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε οργανωμένα λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές, σε τράπεζες και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στα Μ.Μ.Ε. και, τέλος, να εργαστούν ως πολιτικοί αναλυτές και σύμβουλοι πολιτικής επικοινωνίας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος του Ο.Π.Α. εντάσσονται στον Κλάδο Π.Ε. 09, Οικονομολόγων. Οι απόφοιτοι του τμήματος της Μακεδονίας εντάσσονται στα Π.Ε. ανάλογα με την κατεύθυνσή τους. Αν επιλέξουν κατεύθυνση «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών», εντάσσονται στο Π.Ε. 09, Οικονομολόγων, ενώ, αν επιλέξουν κατεύθυνση «Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας» εντάσσονται στο Π.Ε. 13, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Χρήσιμες Πληροφορίες

-Το τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, μετονομάστηκε το 2009 από «Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» σε «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών».

-Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, σύμφωνα με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», το τμήμα Διεθνών Οικονομικών  Σχέσεων και Ανάπτυξης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δ.Π.Θ. συγχωνεύονται στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ με έδρα την Κομοτηνή. Το νέο τμήμα έχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Οικονομικής Ανάλυσης και β) Διοίκησης Επιχειρήσεων (Φ.Ε.Κ.124/τ.Α΄/3-6-2013,Π.Δ.86, Αρ.1).

-Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το τμήμα του ΠΑ.ΜΑΚ. για την απασχόληση των πτυχιούχων του, το ένα τρίτο περίπου των απασχολούμενων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσότεροι από τους υπολοίπους εργάζονται στους εξής τομείς: το ελληνικό δημόσιο, Εταιρείες Συμβούλων, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας και Τεχνικές Εταιρείες, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς.

-Για την εισαγωγή στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα (Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά).  Ο συντελεστής του μαθήματος είναι 1 (ο βαθμός που θα γράψει ο υποψήφιος πολλαπλασιάζεται με το 100).

-Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (EconomicChamberofGreece), Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ. 10563, Αθήνα, Τηλ.: 210 52.02.250-260-270, Φαξ: 210 52.29.167, Ηλ. Διεύθυνση: http://www.oe-e.gr/, e-mail: oee@oe-e.gr

 -Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (Ε.Ε.Π.Ε.), www.politikinet.gr

 Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα των Πανεπιστημίων - Τ.Ε.Ι. - Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μας «ΠΑΜΕ…ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2014». Στο βιβλίο παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, ενδεικτικά μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα, τα μεταπτυχιακά που προσφέρουν τα τμήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, πίνακας Στατιστικών Στοιχείων με: Βάσεις, Αριθμό Εισακτέων, Δηλώσεις τμημάτων ως πρώτη επιλογή κ.ά.

 

*Σπύρος Μιχαλούλης, M.Sc. Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ORIENTUM – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210/6778777

e-mail: spyrosm@orientum.gr